Yoga

Namaste có nghĩa là gì ? Ý nghĩa của câu chào Namaste

Chắc hẳn bạn đang có thắc mắc về nghĩa của từ Namaste, bạn đã gặp một hoặc nhiều lần trong bộ môn Yoga hoặc trong những lần đi du lịch Nepal, Ấn Độ ? ...

Mr.Vivu Blogger
Logo